Home

Βιογραφικό Σημείωμα

Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα

Η μορφή του Βιογραφικού Σημειώματος

Τα είδη του Βιογραφικού Σημειώματος

Οι Ενότητες του Βιογραφικού Σημειώματος

Οι Βασικές Ενότητες του Βιογραφικού Σημειώματος στην Αγγλική Γλώσσα

Πρότυπα Βιογραφικού Σημειώματος

Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα

•Είναι μία περίληψη των γνώσεων, της εμπειρίας και των δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν κατά την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία.
•Αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στην αναζήτηση εργασίας.
•Συνήθως συνοδεύει αιτήσεις για πρόσληψη σε θέσεις εργασίας ή αιτήσεις για υποβολή υποψηφιότητας σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή σε κάποιο πρόγραμμα υποτροφιών.

Η μορφή του Βιογραφικού Σημειώματος

To Βιογραφικό Σημείωμα είναι ένα έγγραφο που καθρεφτίζει τον υποψήφιο και εκφράζει την αισθητική του. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει τη μορφή που του αρέσει, του ταιριάζει και που ο ίδιος θεωρεί λειτουργική. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό, για να είναι καλό ένα Βιογραφικό Σημείωμα, να πληροί ορισμένους απλούς, αλλά βασικούς κανόνες.

Ένα βιογραφικό :

•Έχει τη σωστή έκταση. Κατά κανόνα το βιογραφικό του οποίου το κύριο μέρος καταλαμβάνει τις δύο με τρεις σελίδες θεωρείται ικανοποιητικό.
•Έχει απλότητα: είναι συνταγμένο και δομημένο με απλό τρόπο.
•Έχει πληρότητα: περιέχει όλα όσα είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.
•Έχει σαφήνεια: όποιος το διαβάζει πρέπει να καταλαβαίνει αμέσως τι θέλεις να πεις.
•Διακρίνεται για την ακρίβεια και την αλήθεια των στοιχείων που περιέχει.
•Δεν περιέχει άγνωστες συντομογραφίες.
•Δεν έχει συντακτικά και ορθογραφικά λάθη.
•Είναι γραμμένο σε υπολογιστή και τυπωμένο σε καλό χαρτί.

Τα είδη του Βιογραφικού Σημειώματος

Τα πιο συνηθισμένα είδη βιογραφικού σημειώματος είναι:

Το Xρονολογικό Bιογραφικό Σημείωμα

Στο Χρονολογικό Βιογραφικό σημείωμα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά επιτεύγματα περιγράφονται με χρονολογική σειρά και δείχνουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία του ατόμου στο χρόνο.

Το Θεματικό ή Λειτουργικό Βιογραφικό Σημείωμα.
Στο Θεματικό Βιογραφικό οι πληροφορίες παρατίθενται με σειρά προτεραιότητας ή ανά θεματική ενότητα, ανάλογα με τα στοιχεία που θέλεις να τονίσεις. Στο είδος αυτού του Βιογραφικού Σημειώματος, για παράδειγμα, δεν παρατίθεται η επαγγελματική εμπειρία χρονολογικά, αλλά με βάση το είδος των θέσεων εργασίας που το άτομο κατέλαβε.
Πολλές φορές το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω ειδών.
Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass
Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θεσπίσει το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ένα υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος το οποίο έχει μεταφραστεί σε όλες σχεδόν τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Βιογραφικού Σημειώματος Europass είναι να σε βοηθήσει να παρουσιάσεις τις δεξιότητες και τα προσόντα σου με τρόπο σαφή και εύκολα κατανοητό στην Ευρώπη καθώς και να διευκολύνει τη μετακίνησή σου σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Europass, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα http://europass.cedefop.europa.eu .

Οι Ενότητες του Βιογραφικού Σημειώματος

Οι πιο συνηθισμένες ενότητες του Βιογραφικού Σημειώματος είναι:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

•Ονοματεπώνυμο
•Ημερομηνία γέννησης
•Εθνικότητα (απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που κάνεις αίτηση στο εξωτερικό)
•Τόπος γέννησης (προαιρετικά)
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αν πρόκειται για άντρα)
•Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος – άγαμος, αριθμός παιδιών)
•Διεύθυνση κατοικίας - Ταχυδρομικός κώδικας (Διεύθυνση Αλληλογραφίας)
•Αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού)
•Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ενεργή)

ΣΠΟΥΔΕΣ Η΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι σπουδές που έχεις πραγματοποιήσει στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης. Γράφεις τις σπουδές που έχεις κάνει, κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες και καταλήγοντας στις παλαιότερες. Όσο ανεβαίνεις στην εκπαιδευτική βαθμίδα, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεις τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, εδώ θα γράψεις αν συμμετείχες σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, όπως Erasmus. Για κάθε βαθμίδα σπουδών, αναφέρεις τη διάρκεια φοίτησης, τον τίτλο του εκπαιδευτικού ιδρύματος και τον τίτλο της Σχολής ή του Τμήματος. Οι επιδόσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών αναφέρονται εφόσον συνεισφέρουν στη θετική αξιολόγηση του υποψηφίου ή εφόσον έχει ζητηθεί. Είναι καλό να ξεκινάς από το πιο γενικό και να καταλήγεις στο πιο ειδικό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στην ενότητα αυτή πρέπει να αναφέρονται ο χρόνος εργασίας, το πλήρες όνομα της εταιρίας που εργαζόσουν, η θέση εργασίας καθώς και τα ειδικά καθήκοντα που σου είχαν ανατεθεί. Ο γενικός κανόνας για την παράθεση των στοιχείων που αφορούν στην επαγγελματική εμπειρία είναι ο ίδιος με εκείνον που ακολούθησες στην ενότητα των σπουδών: αναφέρεις πρώτα την πιο πρόσφατη εργασία και στη συνέχεια, με αντίστροφη χρονολογική σειρά, όλες τις υπόλοιπες. .

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Η αναφορά στις ξένες γλώσσες πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και από το επίπεδο στο οποίο τις χειρίζεσαι (π.χ άριστη γνώση, πολύ καλή, καλή, βασική – είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που μπορείς να χρησιμοποιήσεις). Σε περίπτωση που έχεις κάποιο αποδεικτικό ή πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, το αναφέρεις, προσδιορίζοντας και το φορέα που το έχει απονείμει, καθώς και την ημερομηνία έκδοσής του.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στην ενότητα αυτή μπορείς να αναφέρεις τις γνώσεις που έχεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι γνώσεις αυτές μπορούν να αφορούν σε: 1.Λειτουργικά Συστήματα 2.Γλώσσες Προγραμματισμού 3.Πακέτα ανά κατηγορία (επεξεργασίας δεδομένων, σχεδιαστικά, στατιστικά κ.λ.π.) 4.Επεξεργαστές Κειμένου 5. Άλλες Γνώσεις (βάσεις δεδομένων, διαχείριση δικτύου κλπ.)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

Αν έχεις λάβει κάποια υποτροφία ή διάκριση, πρέπει να αναγράφεις τον τίτλο της υποτροφίας ή και το Ίδρυμα που σου την παρέχει, το χρονικό διάστημα παροχής της υποτροφίας και το λόγο ή το σκοπό για τον οποίο έλαβες την υποτροφία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται σεμινάρια, ή προγράμματα κατάρτισης τα οποία έχεις παρακολουθήσει. Οι πληροφορίες που δίνεις αναφέρονται στον τίτλο του σεμιναρίου, στο φορέα της διοργάνωσης του, στη χρονική διάρκεια και στον ακριβή τίτλο που αποκόμισες, αν υπάρχει.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στην ενότητα αυτή αναφέρεις τα συνέδρια ή τις ημερίδες τις οποίες έχεις παρακολουθήσει. Εάν αναφέρεσαι σε συνέδρια τα οποία έχεις μόνο παρακολουθήσει, είναι σημαντικό να το διευκρινίζεις, διατυπώνοντας την ενότητα ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ και όχι γενικά ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Αναφέρεις την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου, το θέμα, τον τόπο όπου πραγματοποιήθηκε και το φορέα που το διοργάνωσε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Ειδικά στο ξεκίνημα της επαγγελματικής αναζήτησης ή στην περίπτωση υποψηφιότητας σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μπορείς να αναφέρεις σημαντικές κατά την εκτίμησή σου εργασίες τις οποίες έχεις εκπονήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών σου. Σε αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η διπλωματική σου εργασία. Όταν πρόκειται για δημοσίευση, αναφέρονται ο τίτλος του άρθρου, οι συγγραφείς, ο τίτλος Επιστημονικού Περιοδικού /Εφημερίδας/ Βιβλίου.

ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Την ενότητα αυτή τη συμπεριλαμβάνεις στο βιογραφικό σου εφόσον είσαι μέλος σε κάποιους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς συλλόγους.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ – ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ

Η ενότητα αυτή είναι προαιρετική και αναφέρεται σε πιο προσωπικά ενδιαφέροντα τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με το επάγγελμα. Μπορείς να αναφερθείς χωρίς πολλές λεπτομέρειες σε κάποιες αθλητικές, καλλιτεχνικές ή άλλες ενασχολήσεις οι οποίες παίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή σου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συνήθως στην ενότητα αυτή μπορείς να γράψεις «διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν» ή να αναφέρεις το πρόσωπο που μπορεί να δώσει συστάσεις για εσένα, την ιδιότητά του και κάποιο στοιχείο επικοινωνίας. Συνήθως ζητάς συστατικές επιστολές από κάποιον καθηγητή σου, ή από έναν προηγούμενο εργοδότη.

Οι Βασικές Ενότητες του Βιογραφικού Σημειώματος στην Αγγλική Γλώσσα

Στην περίπτωση που αναζητάς εργασία σε μία χώρα του εξωτερικού, φτιάχνεις το βιογραφικό σου στα αγγλικά ή στη γλώσσα εκείνης της χώρας στην οποία θέλεις να δραστηριοποιηθείς επαγγελματικά.

Οι βασικοί κανόνες σύνταξης του Βιογραφικού Σημειώματος είναι όμοιοι στις περισσότερες χώρες, απλά μπορεί να υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ή κάποια είδη βιογραφικού τα οποία συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται περισσότερο. Καλό είναι πριν ξεκινήσεις να συντάσσεις το βιογραφικό σου, να συλλέξεις πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης του στη χώρα που σε ενδιαφέρει, αλλά και για τους τρόπους αναζήτησης εργασίας στη χώρα αυτή γενικότερα.

Στο σημείο αυτό παρατίθενται οι βασικές ενότητες του Βιογραφικού Σημειώματος στην Αγγλική Γλώσσα, καθώς και κάποιοι χρήσιμοι όροι.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

PERSONAL DATA /PERSONAL INFORMATION

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

MARITAL STATUS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

CORRESPONDENCE ADDRESS

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

MILITARY SERVICE

ΣΠΟΥΔΕΣ

STUDIES / EDUCATION / EDUCATIONAL BACKGROUND

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

PROFESSIONAL EXPERIENCE /WORK HISTORY/ EMPLOYMENT BACKGROUND

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

SCHOLARSHIPS / HONORS

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ADDITIONAL EDUCATIONAL EXPERIENCE

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

CONFERENCES

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ

PUBLICATIONS

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

COMPUTER SKILLS

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

FOREIGN LANGUAGES

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES ή EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

INTERESTS

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

REFERENCES

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ATTACHED

Πρότυπα Βιογραφικού Σημειώματος

Χρονολογικό Βιογραφικό Σημείωμα

Θεματικό Βιογραφικό Σημείωμα

Βιογραφικό Σημείωμα Europass